فروش ویژه!

جزوه پرینت شده رنگی آموزش پرایس اکشن سعید خاکستر

192,000 تومان

خرید کتاب فول رنگی پرایس اکشن سعید خاکستر با بهترین قیمت و با ارسال رایگان – این کتاب صحافی فنری شده با جلد ضخیم گلاسه می باشد.

مطالعه آنلاین و دانلود جزوه پرایس اکشن سعید خاکستر

لینک دانلود کتاب پرایس اکشن سعید خاکستر pdf آنلاین

هزینه ارسال جزوه رنگی پرایس اکشن سعید خاکستر فنری شده با جلد گلاسه رایگان می باشد.

خرید جزوه کتاب پرایس اکشن سعید خاکستر دوره دوم 98

نمونه چاپ رنگی پرایس اکشن سعید خاکستر جزوه سال 98
نمونه چاپ رنگی پرایس اکشن سعید خاکستر جزوه سال 98
نمونه چاپ رنگی کتاب پرایس اکشن سعید خاکستر جزوه رنگی pdf
نمونه چاپ رنگی کتاب پرایس اکشن سعید خاکستر جزوه رنگی pdf

بصورت کاملا رنگی با بهترین قیمت چاپ شده و دارای جلد گلاسه ضخیم می باشد. جلد جزوه پرایس اکشن سعید خاکستر بصورت گلاسه و لمینت شده می باشد و صحافی شده با فنر هست. تمامی موارد در قیمت محصول با پایینترین حالت ممکن لحاظ شده هست. این جزوه دارای 171 صفحه می باشد که در اینترنت و سایت های دیگر نیز فایل آن موجود است منتها فایلی که ما ارائه میدهیم حاشیه سفید کمتری دارد.

تاریخچه ی پرایس اکشن به زبان سعید خاکستر:

ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و رﻓﺘﺎر ﻣﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آن ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ ﮐﺎر ﺗﺎرﯾﺦ آﻗﺎي داوز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﭽﺎرد واﯾﮑﻒ اﺷﺎره ﮐﺮد، وي ﺑﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﮐﻨﺶ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﯾﺪر ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻨﺪﯾﮑﯿﺘﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ، از او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه زﯾﺮا ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ ﺛﺒﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، او را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ
در ﻣﺤﺪوده ي ﺳﺎل ﻫﺎي 2005ﺟﻨﺎب ﺳﻢ ﺳﯿﺪن ﺑﺎ اﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از واﯾﮑﻒ در ﭼﺎرت ﻫﺎي ﺑﺪون ﺣﺠﻢ دﻧﺒﺎل ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از او ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.
آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﻣﺎ از ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و از آن ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ روﻧﺪي در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺳﺎزي ﭼﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي اﺳﯿﻼﺗﻮر ﻫﺎو اﯾﻨﺪﯾﮑﯿﺘﻮر ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮي ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺲ ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﻘﻼب ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﺎرت داﻧﺴﺖ، از ﻃﺮﻓﯽ آﻗﺎي ال ﺑﺮوﮐﺰ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﮐﺎدﻣﯿﮏ وي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺐ، ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﺟﺰ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ ﮐﻼﺳﯿﮏ داﻧﺴﺖ. از دﯾﮕﺮ ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ ﮐﺎران ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد: ﻓﻮﻟﺮ، ﻟﻨﺲ، آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ، اﯾﻒ، ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻓﺎﮐﺲ، ﮔﻠﻦ وودز و ﻏﯿﺮه.

آﯾﺎ ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﮕﺮ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺑﻠﻪ ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ از ﺣﯿﻄﻪ ي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ واﻗﻌﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﻮاﻧﺪن ذﻫﻦ ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﺑﺎزار اﺳﺖ.

وزن 650 g
ابعاد 30 × 22 × 3 mm
گروه سنی

بزرگسالان (20-39), بزرگسالان ارشد (+60), بزرگسالان میانسال (40-59), جوانان و نوجوانان (13-19)

نویسندگان

نوع صحافی

فنری شده با طلق لمینت

قطع

رحلی (آچهار)

نوع جلد

فوتوگلاسه لمینت شده

رشته

مدت زمان تقریبی مطالعه (به ساعت)

8

زبان

تعداد صفحات

171

نوع کاغذ

سفید 80 گرم

رنگ چاپ صفحات

رنگی

سال نشر

ناشر

تعداد تقریبی کلمات

30000

ویرایش

اول, دوم

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه پرینت شده رنگی آموزش پرایس اکشن سعید خاکستر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کوپرینت
  • فروشنده: کوپرینت
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
سبد خرید