کارخانه ساخت کاغذ

مراحل ساخت و تولید کاغذ

تولید کاغذ از سلولز استفاده می شود و منبع عمده برای این کار درختان و الوارها می باشند. از ضایعات نیز برای تولید کاغذ استفاده می شود.